FAQs Complain Problems

Audio Notice Board सन्चालनमा आएको सम्बन्धमा

पलाँता गाउँपालिकाको सन्देस मुलक कार्यक्रमका लाागी Audio Notice Board जडान गरिएको छ। पलाँता गाउँपालिकाको अब कुनैपनि कार्यक्रम सुन्नको लाागी १६१८०७०७६८७०७ मा डाएल गरी सुन्न सकिनेछ।

आर्थिक वर्ष: