FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायक प्रारम्भिक योग्यता क्रम सम्मबन्धी सूचना

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धमा

परीक्षा हुने मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना।।।।

Short-List प्रकाशन सम्बन्धमा ।।।

स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना।।।

दस्तावेज: 

पलाँता गाउँकार्यपालिकाको बैंठक यहि मिति २०७९/४/३ बस्ने भएको छ।

पलाँता गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रम।

गत आ.व.मा अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सो प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरिएको वारे ।

लाभग्राही संख्या र भुक्तानीको अभिलेख 2077-78

गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको राजश्व सुची